Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a www.curioso.art weboldalon közzétett képfelvételek Fogyasztó utasítása alapján történő egyedi előállításának és megrendelésének feltételeit. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a weboldalon általa rögzített megrendelés Vállalkozás általi visszaigazolása a szerződés létrejöttének minősül. 

A Fogyasztó az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával az alábbiakat tudomásul veszi:

1. A Szerződő felek:

1.1. A Fogyasztóval szerződő Vállalkozás adatai:

Cégnév: INDUVIAE Tervező, Fejlesztő és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely, üzleti tevékenység helyének postai címe, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti: 2094 Nagykovácsi, Radnóti Miklós utca 17/C.

Adószám: 22348137-1-13

Bankszámlaszáma: 10104105-59724500-01000001

Képviseli: István Erika Piroska ügyvezető

1.2. Fogyasztó

A Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó, aki jelen weboldalon az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és a weboldalon közzétett képfelvétel egyedi előállítását és megrendelését rögzíti.

2. A Szerződés tárgya

2.1. A www.curioso.art weboldalon közzétett képfelvételek Fogyasztó által meghatározott méretben, minőségben és anyagban történő egyedi előállítása és Fogyasztó részére történő – személyes átvétel vagy házhoz szállítás útján történő – átadása.

2.2. A Vállalkozás vállalja, hogy a Fogyasztó által megrendelt képfelvételt a megrendelés adatainak megfelelő méretben, minőségben és anyagban előállítja, azt védőcsomagolásban helyezi, majd Fogyasztó részére személyes átvétel vagy házhoz szállítás útján átadja.

2.3. A Vállalkozás az egyes képfelvételek megrendelésekor az előállítás legkisebb és legnagyobb méretét meghatározza, illetve minőség és anyag tekintetében választási lehetőséget ajánl fel az optimális előállítás érdekében.

3. Képfelvétel megrendelése

3.1. A weboldal tartalma és az igénybe vehető szolgáltatások a Fogyasztók számára regisztráció nélkül érhetőek el.

3.2. A Fogyasztó a weboldalon közzétett képfelvételeket a weboldal online rendelőfelületén rendelheti meg.

3.3. A Fogyasztó megadhatja kiválasztott képfelvétel – legkisebb és legnagyobb korlátok közötti – méretét, illetve kiválaszthatja annak minőségét és anyagát, melyben annak egyedi előállítását kéri. 

3.4. A megrendelés során a Fogyasztónak az alábbi adatait kell megadni: teljes név, e-mail cím, számlázási cím, illetve amennyiben a számlázási címtől eltér: szállítási cím; majd jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadni. Ezt követően a Fogyasztó a fizetési felületen fizeti ki a terméket.

3.5. A Fogyasztó megrendelését a Vállalkozás a Fogyasztó által megadott email-címre küldött e-mail tájékoztatás formájában visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail a Vállalkozás részéről a Fogyasztó megrendelésének elfogadását jelenti, mellyel érvényes szerződés jön létre a felek között. E felek közötti szerződés határozatlan időtartamra jön létre, mely az elkészült termék Fogyasztó általi átvételével minősül teljesítettnek minősül.

3.6. A megrendelést visszaigazoló e-mail tartalmazza: a Fogyasztó által a megrendelés során megadott adatokat (személyes és számlázási adatok), a megrendelés részleteit (méret, minőség és anyag), továbbá a termék árát és a fizetett végösszeget. Ha a Fogyasztó bármilyen hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban, azt haladéktalanul jeleznie kell a Vállalkozás felé.

3.7. A megrendelt termékeket Vállalkozás legfeljebb 7 munkanapon belül szállítja ki vagy adja át a csomagküldőnek, melyről a Fogyasztót e-mailben tájékoztatja. A kiszállítás késedelméért Vállalkozás felelősséget nem vállal.

3.8. A Fogyasztó megrendelésének Vállalkozás által történő elfogadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai irányadóak.

3.9. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás a jelen ÁSZF közzétételével és annak Fogyasztó által történő elfogadásával a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően tájékoztatta a szerződéskötés technikai lépéseiről; arról, hogy a megkötendő szerződés (megrendelés és annak visszaigazolása) írásba foglalt szerződésnek minősül és azt a Vállalkozás rögzíti; arról, hogy a rendelőfelület működése, illetve használata lehetővé teszi az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően; arról, hogy a szerződés nyelve magyar.

3.10. A Vállalkozás köteles a Fogyasztó szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatának (megrendelés) megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni (visszaigazoló e-mail). A Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a Fogyasztóhoz nem érkezik meg késedelem, de legkésőbb 48 órán belül.

3.11. Figyelemmel arra, hogy a felek között létrejövő szerződés ún. távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződésnek minősül, mely a Fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a Vállalkozás egyértelműen, közvetlenül a Fogyasztó szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatának megtétele előtt felhívja a Fogyasztó figyelmét a megrendelt termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegére, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségre (így különösen a fuvardíjra vagy a postaköltségre.

4. A termékek ára, fizetés

4.1. A Vállalkozás a weboldalon közzéteszi a képfelvételek és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások vételárát. A vételár alanyi adómentességet élvez, így bruttó árként értelmezendő. A vételár a kiszállítás költségét nem tartalmazza, mely meghatározott értékhatár felett ingyenes. Az erre vonatkozó mindenkori értékhatár feltüntetésre kerül a pénztár oldalon. A termékek ára forintban kerül feltüntetésre.

4.2. A weboldalon megrendelhető képfelvételek árai vonatkozásában a Vállalkozó az árváltoztatás jogát fenntartja. A módosítás weboldalon való megjelenést követően beérkező megrendelések vonatkozásában alkalmazható. A módosítás a már megrendelt képfelvételek vételárát nem befolyásolja.

4.3 Abban az esetben, ha a weboldalon hibás ár kerül feltüntetésre – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert vagy általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra), akkor a Vállalkozó nem köteles a képfelvételt hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Fogyasztó elállhat vásárlási szándékától.

4.4. A weboldalon történő megrendelés végösszegének fizetése a megrendelés leadását követően azonnal, bankkártyás rendszeren keresztül (PayLike) vagy PayPal rendszeren keresztül történik.

4.5. A Vállalkozás a személyes átvételkor vagy a megrendelt termékek kiszállításakor a termék átadásával egyidejűleg kinyomtatott számlát ad a Fogyasztó részére.

4.6. A Vállalkozás a vételár teljes kifizetéséig a képfelvétel tulajdonjogát fenntartja. Ha a képfelvétel a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Fogyasztó birtokába kerül, úgy felelősséggel tartozik a Vállalkozás irányában mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére mást nem lehet kötelezni.

5. A szerződéstől való elállás kizártsága

5.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján a Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Erre figyelemmel a Vállalkozás kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét: az indokolás nélküli elállási joga a weboldalon közzétett es megrendelhető képfelvételek vonatkozásában nem illeti meg!

5.2. Abban az esetben, ha a Vállalkozás a Fogyasztó részére küldött megrendelést visszaigazoló email-t követő legkésőbb harminc napon belül nem adja át a terméket a Fogyasztónak rendelkezésére (ennek minősül: a személyes átvétel időpontjának meghatározása és a Fogyasztóval való közlése vagy a termék kiszállíttatása és kézbesítésének megkísérlése a szállítási címre) a Vállalkozás késedelembe esik. A Vállalkozás késedelme esetén a Fogyasztó jogosult írásban póthatáridőt tűzni és azt a Vállalkozással közölni. Ha a Vállalkozás póthatáridőn belül sem teljesít, Fogyasztó jogosult a szerződéstől az érdekmúlás külön bizonyítása nélkül írásban elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozás a szerződés teljesítését megtagadta; vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

5.3. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől és a részéről előre fizetés történt, a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (pl. megelőlegezett szállítási díj) is. A Vállalkozás a Fogyasztónak visszajáró összeget az általa igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

6. Kellékszavatosság, termékszavatosság

6.1. Vállalkozás szavatolja, hogy a megrendelt képfelvétel annak kézbesítésekor sérülésmentes; rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amelyeket Fogyasztó annak megrendelésekor meghatározott, így amely feltételekkel a felek között a szerződés létrejött; megfelel továbbá a vonatkozó jogszabályi feltételeknek és a Fogyasztó reális elvárásainak; valamint használható arra a célra, amelyre az adott képfelvétel általában használható. Vállalkozás a képfelvételt a felek között létrejött szerződésnek megfelelő méretben, minőségben és anyagban kézbesíti.

7. Panaszkezelés, jogérvényesítés

7.1. A Fogyasztó a termékkel vagy a Vállalkozással kapcsolatos kifogásait a következő elérhetőségeken terjesztheti elő:

Cégnév: INDUVIAE Tervező, Fejlesztő és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely, üzleti tevékenység helyének postai címe, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti: 2094 Nagykovácsi, Radnóti Miklós utca 17/C.

7.2. Vállalkozás a szóbeli panaszt vagy kifogást, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség (a panasz jellegéből adódóan) vagy ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Vállalkozó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt köteles megőrizni. A Vállalkozás a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén köteles helyben a Fogyasztónak átadni.

7.3. A Vállalkozás a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz esetén a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt köteles megőrizni. A Vállalkozás köteles a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni a jegyzőkönyv másolati példányát.

7.4. A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet egyedi azonosítóval köteles ellátni, amit a Fogyasztóval is közölni kell.

7.5. A Vállalkozás a jegyzőkönyvben rögzített panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén az elutasítás indokáról írásban tájékoztatja a Fogyasztót. 

8. Adatvédelem, szerzői jogok

8.1. A Vállalkozás az Internet-hálózat működéséből adódó esetleges információvesztésért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal. A Vállalkozás nem garantálja, a weboldal megszakítás nélküli vagy hibamentes üzemeltetését.

8.2. A Vállalkozás – jogszabály felhatalmazása alapján – a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Fogyasztó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A Vállalkozó ezen túlmenően a termék előállítása és a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

8.3. A Vállalkozás oly módon üzemelteti a képfelvétel elkészítése és a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a képfelvétel elkészítéséhez és a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. A Vállalkozás a képfelvétel elkészítésével és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Fogyasztó hozzájárulása alapján kezelhet. Az adatok a Fogyasztó hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

8.4. A weboldal egésze (grafikus elemek, template, szövegek és technikai megoldások), valamint a weboldalon közzétett képfelvételek szerzői jogi védelem alatt állnak, így az ezek feletti valamennyi kapcsolódó jog jogosultja a Vállalkozás, ideértve a Vállalkozás által létrehozott és a felek között létrejött szerződés alapján a Fogyasztó számára átadott szellemi alkotások feletti szerzői jogokat is.

8.5. A weboldal bármely tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a Vállalkozás előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Vállalkozás előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Vállalkozás jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Fogyasztóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

9.2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai megfelelően irányadóak.